VEDTEKTER

(Versjon 13.03.2024)

1. Kor Majors tilknytning 
1.1 Kor Major er tilknyttet KFUK-KFUM Oslo og Akershus, og er underlagt KFUK-KFUM Norges gjeldende lover. 

2. Medlem 
2.1 For å bli medlem i Kor Major må man være fylt 19 år eller være ferdig med videregående skole. 


2.2 Koret skal bestå av maksimum 75 medlemmer. Styret og dirigent kan i fellesskap vedta å avvike fra dette. Dersom det er ujevn fordeling mellom kjønn i koret prioriteres det undertallige kjønn. Gutter prioriteres inntil de utgjør 30% og jenter inntil de utgjør 60% av full besetning . 

3. Fravær 
3.1 Medlemmers fravær kan ikke overstige 20% av korets obligatoriske aktiviteter og arrangementer.


3.2 Overstiger fraværet 20%, kan man miste retten til sin plass i Kor Major eller bli oppfordret til å søke om permisjon dersom årsaken til høyt fravær skyldes særlige grunner.


3.3 Styret har fullmakt til å dispensere fra de to foregående punkter dersom særlige grunner foreligger. 


3.4 Permisjon 
3.4.1 Søknad om permisjon rettes skriftlig til styret. 

3.4.2 Permisjonstiden kan ikke overskride 1 år. 


3.4.3 Permisjon skal søkes i forkant, med mindre særlige grunner foreligger. 


3.4.4 Permisjon kan gis når særlige grunner foreligger. Som særlige grunner regnes blant annet: 

# Reiser knyttet til jobb, studier eller organisasjonsarbeid 
# Studie- eller arbeidsopphold i utlandet eller andre deler av landet 
# Undervisning, eksamen eller praksis som sammenfaller med tidspunkt for øvelser eller arrangementer. 
# Jobb 
# Verv eller lederoppgaver i forbindelse med organisasjonsarbeid. 


3.4.5 Stort arbeidspress eller forestående eksamener regnes normalt ikke som særlige grunner. 


3.4.6 Permisjon for hele semestre behandles uavhengig av pkt. 3.4.4 og 3.4.5 og innvilges uavhengig av årsak. 


3.4.7 Ved langvarig sykdom må det ikke søkes om permisjon. Fraværet betraktes som særlige grunner og behandles under punkt 3.3. Den syke har selv ansvar for å melde fra til styret så fort det lar seg gjøre. 


3.4.8 Dersom innvilget permisjon fører til stort fravær i semesteret, er det opp til dirigenten og styret i fellesskap å avgjøre om vedkommende er i stand til å delta på opptredener. 

4. Kontingent 
4.1 Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Denne betales to ganger årlig, vår og høst. 

5. Styre 
5.1 Kor Major ledes av et valgt styre. Det avholdes eget valg av leder og kasserer. Styret skal bestå av:

Leder (direkte valgt)
Kasserer (direkte valgt)
fem styremedlemmer

Leder, kasserer og styremedlemmer velges for ett år, men Årsmøtet kan velge å fravike dette ved særskilt behov. Det kan også velges inntil to varamedlemmer, dersom årsmøtet ønsker det. Det bør tilstrebes likt antall kvinner og menn. Styremedlemmene konstituerer seg selv.


5.2 Kordirigenten har møte- og talerett. Møte- og talerett for andre kan bestemmes etter behov. 


5.3 Leder sammenkaller til styremøte omtrent en gang per måned. 


5.4 To styremedlemer i fellesskap med bakgrunn i styrevedtak har signaturrett på vegne av Kor Major. 

6. Årsmøte 
6.1 Årsmøtet er enhetens høyeste organ, og består av de fremmøtte medlemmer som har betalt medlemskontingent. Årsmøtet avholdes innen utløpet av april hvert år. Styret er ansvarlig for utarbeidelse av innkalling, saksliste, årsmelding, regnskap og budsjett. Sakspapirene skal foreligge senest en uke før årsmøtet. Saker, herunder endringsforslag til vedtekter, må være styret i hende senest to uker før årsmøtet. 


6.2 Hvis et flertall i styret eller 2/3 av betalende medlemmer ønsker det, innkalles det til ekstraordinært årsmøte med minst 14 dagers varsel. 


6.3 Avstemminger: 
Endringer av disse statuttene krever 2/3 flertall av samtlige avgitte stemmer på årsmøtet. Andre vedtak krever simpelt flertall. 


6.4 Vedtak om varige endringer av korets størrelse og sammensetning må fattes av årsmøtet. 

7. Oppløsning 
7.1 Ved eventuell oppløsning av Kor Major tilfaller korets eiendeler og verdier KFUK-KFUM Norge.

Legg igjen en kommentar